• شهامت و پشتکار دارای نیرویی جادویی هستند که مشکلات و موانع را ناپدید می‌کنند. جان کوینسی آدامز

کتاب صوتی

Comments are closed