• وقتی درهای ذهن خود را به روی افکار منفی می‌بندید، درهای فرصت به روی شما گشوده می‌شوند. ناپلئون هیل

کتاب صوتی

Comments are closed