• ما همیشه به این امید هستیم که زندگیِ بهتر یا جهانی بهتر هم وجود دارد، چیزی بهتر در فراسوی افق‌ها. – فرانکلین روزولت

کتاب الکترونیک

Comments are closed