• هدف اصلی ما در زندگی کمک به دیگران است. اگر نمی‌توانید دیگران را یاری کنید، حداقل آزارشان ندهید. – دالایی لاما

کتاب الکترونیک

Comments are closed